Hevoselämyksiä hyvässä seurassa

Säännöt

Säännöt

Ratsastusurheilijat ry:n säännöt

 

 

   Yhdistyksen nimi on Ratsastusurheilijat ry ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys on perustettu marraskuun 19. päivänä 1991. Yhdistyksen kieli on suomi.

 

   Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia.

 

 

   Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund ry/rf:iin sekä muihin kotimaisiin tai kansainvälisiin urheilun, vapaa-ajan, hevosurheilun ja hevosjalostuksen liittoihin.

 

 

   Yhdistyksen jäsenet voivat olla seniori-, juniori-, perhe-, kannattaja- sekä kunniajäseniä. Seniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä ratsastusta harrastavan 18 vuotta täyttäneen henkilön, juniorijäseneksi ratsastusta harrastavan alle 18-vuotiaan henkilön, perhejäseneksi juniorin tai seniorin, kun samassa taloudessa on yksi täysjäsen ja kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Seniori-, juniori-, perhe- ja kannattajajäsenet suorittavat syyskokouksen kullekin jäsenryhmälle erikseen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen tai yhdistystä huomattavasti tukeneen henkilön. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

   Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka

·         laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

·         toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti

·         rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

·         toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

   Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu valittu puheenjohtaja ja 4-6 valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

   Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee tarpeen mukaan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

 

   Hallituksen tehtävänä on

a)    Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

b)    Pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu

c)     Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana

d)    Kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat

e)    Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset

f)      Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta

g)    Hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä

h)    Määrätä toimikuntien jäsenet ja tehtävät ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt

i)      Hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut

j)      Laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen

k)     Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

 

   Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen tai hallituksen määräämät henkilöt yksin.

 

10§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

 

 

11§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

12§ Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
– kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa
– syyskokoukseen loka-marraskuussa

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselle jättämällään kirjallisella anomuksella, josta on käytävä ilmi ne asiat, joiden vuoksi ylimääräistä kokousta pyydetään.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostina. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa syyskuun 15. päivään mennessä, kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa tammikuun 15. päivään mennessä.

 

13§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.     Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista

6.     Käsitellään ilmoitusasiat
Esitetään vuosikertomus

7.     Esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

8.     Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

9.     Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

10.  Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.     Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista

6.     Käsitellään ilmoitusasiat

7.     Päätetään jäsenmaksun suuruudesta

8.     Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta

9.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten

10.  Vahvistetaan talousarvioehdotus

11.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

12.  Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

13.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan

14.  Valitaan yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

15.  Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

16.  Kokouksen päättäminen

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

 

14§ Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

 

15§ Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja arkistoitava.

 

 

16§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa tai sitä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa ja kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava rekisteröidylle järjestölle, jonka toiminta lähinnä vastaa yhdistyksen tarkoitusperiaatteita.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

17§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

18§ Muut asiat

Myönnettävistä stipendeistä ja muista avustuksista päätetään hallituksen kokouksissa.

 

Facebook
Facebook
Instagram